Algemene voorwaarden De Kunstwei
De Kunstwei is gevestigd aan de Perponcherpolderweg 1, 4471 RX in Wolphaartsdijk en als vennootschap onder firma ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84796847.

De Kunstwei is een plek voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. De Kunstwei verhuurt ruimtes voor het geven van cursussen en workshops met mogelijkheid tot overnachting.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze dienstverlening. We hebben geprobeerd deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (of onderdelen) toch onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op via info@dekunstwei.nl.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
De Kunstwei: de verhuurder van ruimtes en/of de organisator van evenementen en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Huurder: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon (geen consument) die gebruik maakt/wenst te maken of laat maken van de ruimte die door De Kunstwei wordt verhuurd.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de rechtspersoon of de consument die deelneemt of deel wenst te nemen aan een evenement.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Gebruiker: een natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit van huurder.
Evenement: een workshop, cursus, training, sessie, bijeenkomst, etc.
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen De Kunstwei en huurder, waarbij huurder tijdelijk gebruik mag maken van de door de Kunstwei aangeboden ruimte tegen betaling van de huursom. Ruimte: de groepsruimte zoals de zweethutplek, yurt, workshopruimte en wei inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen en basisinterieur geschikt voor het doel van praktijkruimte of cursusruimte.
Borg: een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van huurder en ter compensatie van schade die ontstaat aan het gehuurde.
Website: de website van De Kunstwei te bereiken via https://dekunstwei.nl/.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden worden huurder en deelnemer ook aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en worden huurder/deelnemer en De Kunstwei samen ook ‘partijen’ genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, facturen en overige dienstverlening waarop De Kunstwei deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten die De Kunstwei biedt, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing.
3. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van De Kunstwei, gaat De Kunstwei ervanuit dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.
4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door De Kunstwei uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.
5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende overeenkomsten of eventueel toekomstige overeenkomsten.
6. Omdat omstandigheden kunnen wijzigen, heeft De Kunstwei het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Kunstwei zal haar best doen jou hierover vooraf te informeren.
7. Wanneer een afspraak uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt (nietig of vernietigbaar), blijven de overige afspraken volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de ongeldige afspraak. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke afspraak.
8. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod/offertes
1. Alle aanbiedingen van De Kunstwei zijn vrijblijvend. Dit betekent dat de aanbiedingen gedaan worden onder nadrukkelijk voorbehoud en dat er pas sprake is van een verplichting aan de kant van De Kunstwei als De Kunstwei de reservering of inschrijving heeft bevestigd en huurder/deelnemer aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
2. Omdat fouten maken menselijk is, kan De Kunstwei niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer en/of typefouten op de website of social media kanalen.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief of vrijgesteld van btw.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
5. Zonder de juiste gegevens kan De Kunstwei geen passende offerte maken. Jij zorgt er dan ook voor dat de gegevens die jij aan De Kunstwei verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.
7. Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Dit betekent dat wanneer jij slechts een deel van de offerte aanvaardt, De Kunstwei niet verplicht is dat gedeelte uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs. De Kunstwei heeft dan het recht een nieuwe offerte te maken.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Om een ruimte te kunnen huren sluiten partijen een huurovereenkomst. Ook wanneer je deel wil nemen aan een door De Kunstwei georganiseerd evenement, wordt een overeenkomst gesloten.
Deze overeenkomsten komen tot stand op het moment dat:
a. Jij schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van De Kunstwei;
b. De Kunstwei een telefonisch gemaakte reservering schriftelijk aan jou bevestigd;
c. Jij digitaal akkoord gaat met het aanbod van De Kunstwei door via de website een reservering te
maken in het online boekingssysteem en het reserveringsproces af te ronden. Pas na ontvangst van
een bevestigingsmail is de reservering definitief;
d. Jij digitaal akkoord gaat met het aanbod van De Kunstwei door het evenement van jouw keuze op
de website aan te geven, de inschrijving af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Pas na ontvangst van een bevestigingsmail is de inschrijving definitief.
2. Om het voor beide partijen werkbaar te houden, ga je ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dit moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
3. Om een overeenkomst met de Kunstwei te kunnen sluiten, moet je achttien (18) jaar of ouder zijn.

Artikel 5 – Huur van ruimtes
Met het sluiten van de huurovereenkomst gaan partijen beide een aantal verplichtingen aan en hebben partijen beide ook een aantal rechten.
1. De Kunstwei gaat met het sluiten van de huurovereenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat De Kunstwei haar best zal doen een passende ruimte voor verhuur aan te bieden. De Kunstwei kan echter niet garanderen dat de ruimte aan de verwachtingen van huurder voldoet.
2. De dienstverlening van De Kunstwei bestaat uit de verhuur van ruimtes gericht op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en ontspanning in de zakelijke sector. Het is huurder niet toegestaan de ruimte voor een ander doel te gebruiken dan de in de huurovereenkomst aangegeven activiteit. Het is huurder ook niet toegestaan de ruimte onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden anders dan aan gebruikers.
4. De ruimte wordt in goede staat aan huurder ter beschikking gesteld. Wanneer huurder van mening is dat dit niet het geval is, dient huurder dit onmiddellijk na ontdekking bij De Kunstwei te melden.
5. Huurder zal de ruime en de daartoe behorende inventaris en het gehuurde materiaal zorgvuldig, als een ‘goed huisvader’ behandelen. De ruimte wordt bij vertrek in dezelfde staat achtergelaten als waarin deze bij aankomst aangeboden is.
6. Alle schade die door de huurder en/of gebruiker aan de ruimte, de daartoe behorende inventaris en/of het gehuurde materiaal is aangebracht, dient onmiddellijk bij de Kunstwei gemeld te worden.
7. Wanneer huurder de ruimte, de daartoe behorende inventaris en/of het gehuurde materiaal beschadigd achterlaat, heeft De Kunstwei het recht de schade in rekening te brengen bij huurder en/of deze schade te verrekenen met de borg.
8. De ruimte wordt uitsluitend voor korte duur verhuurd.
9. Het gebruik van de ruimte met meer dan in de offerte/prijsopgave aangegeven aantal personen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kunstwei. Huurder zal alleen derden ontvangen op het terrein en/of in de ruimte als De Kunstwei hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
10. Huurder staat ervoor dat huurder en/of gebruiker tijdens de huurperiode geen inbreuk maakt op rechten van derden.
11. Huurder verklaart alle benodigde toestemmingen en vergunningen te bezitten en vrijwaart De Kunstwei voor aanspraken van derden.
12. Huurder kan niet eerder gebruik maken van de ruimte dan vanaf de aanvang van de huurperiode tenzij partijen uitdrukkelijk anders afspreken. Bij te late oplevering van de ruimte aan het einde van de huurperiode, heeft De Kunstwei het recht extra kosten in rekening te brengen. Een latere aankomst of eerder vertrek geeft huurder geen recht op korting op het overeengekomen huurtarief.
13. Huurder en alle gebruikers zullen instructies en aanwijzingen van De Kunstwei opvolgen en zich houden aan de van toepassing zijnde huisregels. De huisregels worden vooraf door De Kunstwei aan huurder verstrekt.
14. Open vuur op de niet daarvoor bestemde plaatsen, is niet toegestaan. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een blusmiddel (emmer met water of zand of brandblusser).
15. Het is ten strengste verboden om verdovende middelen te gebruiken in of rondom de ruimte. Roken is op grond van de wet verboden in alle gebouwen. Verder ziet huurder erop toe dat er geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen of gevaarlijke goederen, stank verspreidende stoffen of radioactieve bronnen aanwezig zijn.
16. Voor behoud van de grasweide is het uitsluitend toegestaan om luchtdoorlatend materiaal zoals tenttegels, groei doeken of tenttapijt te gebruiken. Plastic, zeilen of worteldoek zijn hiervoor niet geschikt. Ook is het niet toegestaan gaten of geulen te graven.
17. Huurder houdt rekening met andere huurders en zal geen hinder veroorzaken. Harde muziek is daarom verboden.
18. De Kunstwei kan niet garanderen dat het op het terrein altijd rustig is.
Het terrein van de Kunstwei is gelegen in landbouwgebied waardoor het voor kan komen dat machines of landbouwvoertuigen hinder veroorzaken.
19. In het geval van extreme weersomstandigheden zoals storm, kan De Kunstwei genoodzaakt zijn de wei te ontruimen. De Kunstwei kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Partijen zullen in onderling overleg naar een oplossing zoeken.
20. Op de huur van ruimte is het wettelijke ontbindingsrecht voor consumenten, beter bekend als herroepingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat huurder na het maken van een reservering geen recht meer heeft op bedenktijd.
21. De Kunstwei heeft altijd het recht de verhuurde ruimte te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden. Wanneer de situatie dit toelaat, zal De Kunstwei huurder hier vooraf van op de hoogte stellen.

Artikel 6 – Evenementen
Naast de verhuur van ruimte, organiseert De Kunstwei ook zelf evenementen. In dit artikel lees je welke (aanvullende) afspraken er gelden voor deelname aan een evenement. De overige artikelen uit
deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
1. De Kunstwei zal haar best doen het evenement naar beste inzicht, kennis en kunde uit te voeren en neemt daarmee een inspanningsverplichting op zich. Of het gewenste resultaat door deelnemer bereikt wordt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen, is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer.
2. Deelname aan een evenement is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer. Wanneer deelnemer verhinderd is, heeft deelnemer het recht een andere persoon in diens plaats te stellen. Deelnemer zal dit vooraf met De Kunstwei communiceren.
3. Bedrijven die met meerdere personen deel wensen te nemen aan een evenement, worden verzocht contact op te nemen met de Kunstwei. Voor hen wordt een offerte op maat gemaakt.
4. Omdat een evenement valt onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum wordt afgesproken, is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten uitgesloten. Dit volgt uit artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. De consument doet bij inschrijving voor het evenement expliciet afstand van dit recht. Dit betekent dat de consument na inschrijving geen bedenktijd meer heeft.
5. De inhoud van een evenement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.
6. Deelnemer houdt zich tijdens een evenement aan de huisregels van De Kunstwei. Deelnemers die ongepast gedrag vertonen of in strijd handelen met de fatsoensnormen kan de toegang tot het evenement onmiddellijk worden ontzegd. Ook in dat geval heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.
7. Bij evenementen kan een minimumaantal deelnemers gelden. Dit zal in het aanbod van het evenement worden vermeld. Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn, heeft De Kunstwei recht het evenement te annuleren of te verplaatsen. Wanneer deelnemer verhinderd is op de nieuwe datum van het evenement, heeft deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. Wanneer een evenement niet door kan gaan, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor aanvang op de hoogte gesteld.

Artikel 7 – Looptijd overeenkomst en annulering
1. De overeenkomst tussen jou en De Kunstwei loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daarvoor opzegging is vereist.
2. Bij annulering van een evenement door de consument gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering vanaf de inschrijfdatum tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van het evenement, heeft deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten minus de administratiekosten van tien (10) procent;
b. Bij annulering vanaf dertig (30) kalenderdagen tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van het evenement, is deelnemer dertig (30) procent van de deelnamekosten verschuldigd;
c. Bij annulering vanaf veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van het evenement, is deelnemer vijftig (50) procent van de deelnamekosten verschuldigd.
d. Wanneer deelnemer besluit een evenement vroegtijdig te verlaten, heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van (een deel van de) deelnamekosten.
3. Zakelijke deelnemers hebben bij annulering van een evenement geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.
4. Bij annulering van de huur van een ruimte gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
a. Wanneer huurder tot negentig (90) kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, is huurder vijfentwintig (25) procent van de huursom verschuldigd;
b. In het geval huurder vanaf zestig (60) kalenderdagen tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, is huurder vijftig (50) procent van de huursom verschuldigd;
c. Omdat het voor De Kunstwei onmogelijk is om in een korte tijd nog een vervangende huurder te vinden, is huurder bij annulering binnen dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van huurperiode honderd (100) procent van de huursom verschuldigd.
d. In het geval huurder meerdere keren in een kalenderjaar een ruimte reserveert, heeft De Kunstwei het recht de huur van de ruimte tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode te annuleren. De Kunstwei zal, indien mogelijk, een gelijkwaardig alternatief voorstellen.
5. Wanneer je de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Kunstwei het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, een deelnemer uit te sluiten van deelname, een huurder de toegang tot de ruimte te ontzeggen of de overeenkomst te ontbinden. Voorbeelden hiervan zijn: niet of niet tijdig betalen van facturen, het vertonen van ongepast gedrag, wangebruik door huurder of gebruiker, overlast en/of verstoring van de openbare orde, het in gevaar brengen van de goede naam van De Kunstwei. Deze opsomming is niet uitputtend. Jij hebt in dat geval geen recht op restitutie van (een deel van de) huursom/deelnamekosten of schadevergoeding.

Artikel 8 – Tarieven, betaling en facturatie
1. Voor de huur van ruimte en het gebruik van faciliteiten gelden de door partijen overeengekomen tarieven. Tarieven kunnen jaarlijks wijzigen. Wijzigingen worden vooraf met huurder gecommuniceerd.
2. Bijkomende kosten komen voor rekening van huurder en worden op basis van nacalculatie bij de huurder in rekening gebracht.
3. De Kunstwei heeft het recht borg in rekening te brengen bij huurder. De borg dient uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan aan De Kunstwei. In het geval er geen schade wordt geleden en/of er geen bijkomende kosten zijn, wordt de borg aan het einde van de huurperiode verrekend met de huursom. Wanneer de huursom al door huurder is voldaan, dan zal De Kunstwei de borg binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen aan huurder.
4. De Kunstwei heeft het recht een aanbetaling in rekening te brengen en vooraf te factureren.
5. Deelnamekosten en huurtarieven worden betaald op een door De Kunstwei aangegeven betaalwijze.
6. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
7. In het geval je niet aan je betalingsverplichting voldoet, heeft De Kunstwei het recht wettelijke rente in rekening te brengen. Ook heeft De Kunstwei het recht incassokosten in rekening te brengen van minimaal tweehonderdvijfentwintig (225) euro. Voor consumenten gelden de wettelijke regels met betrekking tot incassokosten.
8. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten je betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. De Kunstwei is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, de informatie die gegeven wordt tijdens evenementen, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van die informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. In het geval De Kunstwei aansprakelijk is, dan is dit alleen voor directe schade. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, schade aan het imago, gemiste besparing, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade
door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van De Kunstwei is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering dan is de aansprakelijkheid van de Kunstwei beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schade betrekking op heeft.
3. De Kunstwei is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal, beschadigingen van eigendommen en schade of letsel aan personen door welke oorzaak dan ook.
4. Het gebruik van de ruimte, alle faciliteiten en het (parkeer)terrein is voor eigen risico van huurder en gebruiker.
5. De Kunstwei is niet aansprakelijk voor werkzaamheden aan toegangs- of hoofdwegen, geluidsoverlast door buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van De Kunstwei.
6. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving. De Kunstwei is niet aansprakelijk in het geval huurder deze wet- en regelgeving overtreedt.
7. Huurder/deelnemer is aansprakelijk voor schade die De Kunstwei of een derde lijdt door toedoen van huurder/deelnemer of gebruiker.
8. De Kunstwei is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat De Kunstwei is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
9. Huurder vrijwaart De Kunstwei tegen alle aanspraken van gebruikers of derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de zijde van De Kunstwei.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

Artikel 10 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Het kan altijd voorkomen dat De Kunstwei door een onverwachte gebeurtenis niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor deze situaties geldt het volgende:
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft De Kunstwei het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, (technische) storingen, gebrekkige leveringen van partners van De Kunstwei, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen waardoor de overeenkomst niet op
een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.

Artikel 11 – Privacy
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van De Kunstwei van toepassing. Deze is te vinden via de website: https://dekunstwei.nl/
2. De door jou verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.
3. De Kunstwei kan situaties uit evenementen als voorbeeld gebruiken in toekomstige evenementen. Hierbij zal De Kunstwei de privacy van deelnemer waarborgen.
4. Ervaringen van huurders/deelnemers mogen door De Kunstwei gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Persoonsgegevens worden hierbij alleen gedeeld als huurder/deelnemer hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Wij hebben veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van evenementen en onze website en daarom geldt het volgende:
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op afbeeldingen, video’s en teksten welke getoond of gebruikt worden tijdens een evenement of welke getoond worden op de website en social media kanalen van De Kunstwei, berusten uitsluitend bij De Kunstwei of een door De Kunstwei ingeschakelde derde. Deze werken mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van De Kunstwei vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden
aan derden.
2. Het maken van foto’s en video’s tijdens evenementen is alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan. Foto’s/video’s mogen alleen op social media gedeeld worden als hierbij een verwijzing naar De Kunstwei vermeld wordt. Het delen van foto’s/video’s waarop andere personen herkenbaar in beeld staan, is alleen toegestaan als die persoon hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
3. Wanneer jij je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heeft De Kunstwei het recht haar schade op jou te verhalen.

Artikel 13 – Klachten
De Kunstwei gaat er niet vanuit maar in het geval je ontevreden bent, geldt de volgende klachtenregeling:
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van De Kunstwei of een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij De Kunstwei.
2. De Kunstwei zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Bij problemen zullen partijen zoveel mogelijk proberen onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan geldt het volgende:
1. Op alle door De Kunstwei gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant tenzij in de wet dwingend anders wordt bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.